algemene voorwaarden

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten die worden aangegaan tussen Resultaat Formule en een Lid, tenzij Resultaat Formule en het lid voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.

 

Artikel 2: Definities

•   Resultaat Formule: J Movements statutair gevestigd te Almere, Agavestraat 31, 1338WC.

•   Lid: natuurlijk persoon van 18 jaar en ouder welke een abonnement heeft afgesloten bij

Resultaat Formule.

•   De Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Resultaat Formule en het lid.

•   J Movements, statutair gevestigd te Almere, Agavestraat 31, 1338WC. J Movements is het moederbedrijf van Resultaat Formule wat zich richt op de domeinen fitness, health, wellness, food en sport.

 

Artikel 3: Tot stand komen Overeenkomst

•   De Overeenkomst tussen Resultaat Formule en het lid komt tot stand door middel van:

◦                      Het invullen en ondertekenen van het Inschrijfformulier en de Algemene Voorwaarden.

•   De Overeenkomst is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Resultaat Formule worden overgedragen.

•   Resultaat Formule gaat alleen overeenkomsten aan met personen die minimaal 18 jaar oud zijn. Het lid garandeert dat hij/zij een correcte geboortedatum opgeeft. Resultaat Formule heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden als blijkt dat de klant jonger is dan 18 jaar.

•   Resultaat Formule verwerkt persoonsgegevens van het lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

•   In het kader van de bedrijfsvoering verwerkt Resultaat Formule de persoonsgegevens voor de doeleinden:

◦ Facturatie
◦ Debiteurenadministratie
◦ Klachtenafhandeling en geschillenbeslechting
◦ Informatie aan de werkgever van het lid over het gebruik van de lidmaatschap.
◦ Ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden
◦ Voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoop- en sales activiteiten met betrekking tot de diensten van Resultaat Formule en/of diensten van aanverwante moeder- en zustermaatschappijen die te maken hebben met de diensten van J Movements en/of Resultaat Formule.

•   Resultaat Formule mag deze informatie in het kader van voornoemde doelstellingen verstrekken aan een derde aan wie zij de vordering heeft overgedragen.

 

Artikel 4: Abonnementsgelden

•   De Overeenkomst wordt aangegaan voor de afgesproken contractduur. De contractduur bedraagt 3, 6, 9 of 12 maanden en is niet tussentijds opzegbaar.

•   De ingangsdatum wordt bepaald bij het inschrijven. De eerste betalingsperiode gaat in op deze ingangsdatum.

•   De betalingsverplichting vangt aan op het moment dat Resultaat Formule de aanmelding heeft ontvangen.

•   Het lid is het abonnementsgeld over de gehele contractduur verschuldigd.

•       Betaling van het abonnementsgeld dient te geschieden bij overboeking per periode van 4 weken vooruit of elektronisch via het systeem van iDEAL. Op de overmaking zijn tevens de algemene voorwaarden van iDEAL van toepassing.

•       De betaling dient uiterlijk op de laatste dag van de maand op de rekening van Resultaat Formule te zijn binnengekomen.  Resultaat Formule is niet aansprakelijk voor eventuele storingen en/of fouten die optreden bij de overmaking van gelden. In geval zich problemen voordoen dient u contact op te nemen met uw bank.

•       Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, wordt het lid een betalingsherinnering gestuurd. Het lid krijgt twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke is, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het lid.

•       Resultaat Formule is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met het lid te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

•   Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.

•   Indien het lid zijn/haar abonnement upgrade eerder dan het verstrijken van de contractduur, is het lid over deze extra dagen aanvullend abonnementsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal dagen en naar het prijsverschil tussen het lopende lidmaatschap en het nieuwe lidmaatschap.

 

Artikel 5: Diensten en verplichtingen Partijen

•   Resultaat Formule levert persoonlijke diensten op maat, gelegen in adviezen op drie pijlers: training, voeding en mindset.

•   De door Resultaat Formule te leveren diensten worden geleverd vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst.

•   Resultaat Formule zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van het lid ontvangen wordt.

•   Inbreuk op rechten van het lid dienen per e-mail gemeld te worden op info@resultaatformule.nl. Na de melding zal Resultaat Formule de aanwezigheid van onrechtmatige informatie binnen redelijke tijd onderzoeken en zo mogelijk daartegen actie ondernemen.

•   Het lid is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren.

•   Het lid heeft de plicht geen materiaal aan te leveren dat auteursrechtelijk is beschermd.

•   Het lid verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door het lid zal worden aangepast.

•   Het lid mag derden geen toegang verschaffen tot Resultaat Formule via haar eigen registratie. Bij overtreding is het lid volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan.

•   Het lid is volledig aansprakelijk voor alle schade bij Resultaat Formule en derden, ten gevolge van de door het lid gedeelde informatie.

•   Het lid gaat akkoord dat Resultaat Formule alle door het lid aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt.

•   Resultaat Formule behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van Resultaat Formule te wijzigen of te stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Hierover zal altijd richting het lid gecommuniceerd worden. Ten gevolge van deze wijziging of stopzetting kan een deel of het geheel van de door het lid gedeelde informatie niet toegankelijk zijn of verloren gaan.

•   In het geval van een wijziging als genoemd in punt 13 van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft het lid slechts recht op een pro rato retournering van het reeds (vooruit) betaalde bedrag aan Resultaat Formule.

 

 

Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid

•   Resultaat Formule is niet aansprakelijk voor schade van het lid die is ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik van de website.

•   Resultaat Formule is niet aansprakelijk voor schade van het lid die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de door Resultaat Formule geleverde diensten.

•   Resultaat Formule is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door het lid zijn aangeleverd.

•   Resultaat Formule is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van Resultaat Formule.

•   In alle gevallen waarin eventueel wel aansprakelijkheid aan de kant van Resultaat Formule zou liggen, is de aansprakelijkheid van Resultaat Formule beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Resultaat Formule. In het geval dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Resultaat Formule geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van Resultaat Formule beperkt tot vijfmaal het bedrag dat door Resultaat Formule aan het lid in rekening is gebracht.

•   Zowel Resultaat Formule als J Movements en al haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.

•   Zowel Resultaat Formule en J Movements en al haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden.

•   Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Resultaat Formule en J Movements indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid te wijten is.

 

Artikel 7: Beëindigen

•   Een lidmaatschap eindigt automatisch na verloop van de contractduur.

•   Het lid kan zijn/haar lidmaatschap niet tussentijds opzeggen.

•   Tijdelijke opschorting van het abonnement is slechts toegestaan in geval van langdurige ziekte onder de volgende voorwaarden:

◦ a. Opschorting is alleen mogelijk na overleggen van een medische verklaring van een arts

◦ b. Opschorting is nooit mogelijk met terugwerkende kracht

◦ c. De betalingsverplichting van het lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting

◦ d. De einddatum van het lidmaatschap wordt opgeschoven met de termijn gelijk aan de opschorting.

 

Artikel 8: Intellectuele eigendom

•   Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door het lid dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud de Producteigendom zijn van Resultaat Formule en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

•   Resultaat Formule verleent het lid een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk (Resultaat Formule) recht om de producten en diensten van Resultaat Formule te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.

•   Wanneer in een overeenkomst tussen Resultaat Formule en een derde, een licentieverlening voor een of meer van de producten of diensten van Resultaat Formule wordt overeengekomen, betreft het hier een beperkt, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, onoverdraagbaar en herroepelijk recht om de betreffende producten en diensten te gebruiken.

•   Het is het lid uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van Resultaat Formule te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met Resultaat Formule.

 

Artikel 9: Communicatie

•   Er kan op verschillende manieren communicatie plaatsvinden door Resultaat Formule zoals updatenotificaties of herinneringen, e-mail of anderzijds.

•   Het lid gaat ermee akkoord dat Resultaat Formule het lid mag benaderen voor wijzigingen van of updates voor de diensten, indien zij dit nodig acht.

•   Het lid gaat ermee akkoord dat Resultaat Formule of één van de aan haar gelieerde moeder- of zustermaatschappijen het lid mag benaderen voor commerciële doeleinden. Het lid heeft de mogelijkheid om na ontvangst een eerste benadering kenbaar te maken in het vervolg niet meer benaderd te willen worden.

•   Binnen de diensten van Resultaat Formule kunnen leden onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties of het sturen van berichten. Het lid verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen, van commerciële aard of anderzijds, waaronder maar niet beperkt tot bedreigende, agressieve, obscene, smadelijke, inbreuk makende, privacy schendende of reclame inhoudende mededelingen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang tot en gebruik van de diensten van Resultaat Formule en beëindiging van de gebruikslicentie.

•   Het staat Resultaat Formule en J Movements ten allen tijden vrij gebruikerscommunicaties of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen indien de inhoud van deze communicaties en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

 

Artikel 10: Slotbepalingen

•   Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten aangegaan door of met Resultaat Formule is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

•   Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Resultaat Formule en een lid zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

•   Door het aangaan van een Lidmaatschap verklaart het lid de Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren opdat deze algemene voorwaarden één geheel vormen met de inschrijving als bedoeld in artikel 3 punt 1 van deze Algemene Voorwaarden en daardoor samen de overeenkomst vormen.

Resultaat Formule is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap verlengd wordt.